РЕГИСТРИРАНИ ПЛАНОВЕ
3337

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ПланЧек“ ООД, гр. София 1797, кв. Младост 1, бл. 107, представлявано от Мая Бобева – Атанасова наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта www.plancheck.bg, наричан по-долу www.plancheck.bg.

  Чл. 2. www.plancheck.bg е сайт, собственост на „ПланЧек“ ООД и представлява платформа, на която потребителите могат да попълват и генерират собствени финансови планове. За да направят това, потребителите предварително закупуват различни видове функционалност на платформата.

 2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  Чл. 1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „ПланЧек“ ООД
  2. Седалище и адрес на управление: София, Младост 1, бл.107
  3. Адрес за упражняване на дейността: София, Младост 1, бл.107
  4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: pitam@plancheck.bg, тел: +359 886 734 455
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204612089
  6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204612089
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  Чл. 1. www.plancheck.bg се задължава:

  • да достави в срок закупените достъп и функционалност;
  • да осигури безпроблемното ползване на закупените достъп и функционалност;
  • да остранява в срок възникнали технически проблеми, когато те са в неговите правомощия и възможности;

  Чл. 2. Клиентът се задължава:

  • да посочи валиден електронен адрес;
  • да плати цената на услугата;

  Чл. 3. Заявената за покупка услуга се доставя на Клиента в срок от 8 работни часа след заплащането ѝ.

  Чл. 4. Предлаганите услуги на www.plancheck.bg са подробно описани на сайта. При проблем в използването на закупената функционалност, клиентът трябва да информира www.plancheck.bg на дадените за целта контакти. Проблемът трябва да бъде отстранен в рамките на 48 часа.

  Чл. 5. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него услуга, когато тя не му е била доставена в рамките на 8 работни часа.

 4. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл. 1. Счита се, че посещавайки www.plancheck.bg и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат общите условия.

  Чл. 2. www.plancheck.bg има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи продаваните услуги и използването на сайта, за което ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на www.plancheck.bg, които имат регистрация. Не могат да бъдат променяни цените на вече закупени услуги.

  Чл. 3. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

  Чл. 4. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

  Чл. 5. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.plancheck.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  Чл. 6. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието ѝ.

 5. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КЛИЕНТИ

  Чл. 1. Клиентите поръчват услуги и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.

  Чл. 2. Предоставената информация се използува само и единствено с цел обслужване на клиента.

  Чл. 3. Електронния магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

  Чл. 4. www.plancheck.bg има право да използва информацията по т. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, запитвания и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено по e-mail в раздел „Контакт” на уеб страницата www.plancheck.bg.

  Чл. 5. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Чл. 6. www.plancheck.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • www.plancheck.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 6. ОТГОВОРНОСТ

  Чл. 1. www.plancheck.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.plancheck.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.plancheck.bg.

 7. АРБИТРАЖ

  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на www.plancheck.bg, съобразно българското законодателство.

  Всички материали в www.plancheck.bg са собственост на „ПланЧек” ООД и могат да се използуват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат използувани за търговски цели извън сайта.

 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

  Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.plancheck.bg.